menorca pel clima

els paviments del futur

 

 

 

manifest

calendari

adhesions

  material    

  notícies    

Com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?

 

 

Barcelona s’ha compromès, per al 2030, a reduir el 45% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per càpita, respecte als valors del 2005, la qual cosa, entre d’altres, implica reduir el consum mitjançant mesures d’eficiència energètica i també incrementar la generació renovable a escala local i multiplicar per cinc la generació d’energia solar a la ciutat.

Per poder assolir els objectius de reducció d’emissions el 2030, tanmateix, cal anar més enllà, i es vol analitzar si incorporar generació renovable als paviments de la ciutat pot fer-hi una contribució important: Barcelona té aproximadament 1.380 km lineals de carrers, amb una superfície d’11 km2 de calçades i 9 km2 de voreres, superfície que és superior als 17,64 km2 de terrats. A més, la ciutat està en procés de renovar una part important de les seves calçades.

En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona i el programa i.lab, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, llancen el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Amb aquest objectiu, es busquen solucions per fer una prova pilot de generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos.

D’acord amb el que s’ha exposat, es busquen solucions que donin resposta a aquest repte, amb les consideracions següents:

  • Les solucions han de permetre cobrir els usos i consums existents a la ciutat, i no pas crear nous usos o consums d’energia, encara que aquests es cobreixin amb energies renovables.
  • La solució ha de preveure com s’evacuarà l’electricitat generada i la seva injecció a la xarxa elèctrica de la ciutat.
  • La solució ha d’estar pensada per ser instal·lada a la via pública, a la intempèrie, amb els requeriments de seguretat i robustesa que se’n deriven.
  • Es busca, per tant, una solució de gestió operativa i funcional (instal·lació, evacuació de l’electricitat, manteniment…), i no únicament tecnològica.

 

La proposta guanyadora rebrà un premi-subvenció de 30,000 euros per implementar un pilot a la ciutat de Barcelona.

 

Resposta de l’Ajuntament

Des de l’Ajuntament s’han impulsat diverses iniciatives per provar tecnologies innovadores aplicades a l’espai públic. Si bé en termes de generació d’energia s’ha fet alguna instal·lació pilot provant noves tecnologies, com l’hidrogen o el fred solar, o solucions tecnològiques per augmentar el rendiment de les instal·lacions, en paviments únicament s’han fet proves de paviments fotocatalítics. En paviments generadors s’han fet anàlisis i estudis de benchmarking sense arribar a cap actuació, atesa la immaduresa de la tecnologia en el moment en què es van fer els estudis.

Les lliçons apreses d’aquestes experiències prèvies mostren que la incorporació de tecnologies noves a la ciutat representa un repte operatiu considerable, motiu pel qual en aquest repte no es busquen únicament solucions tecnològiques aïllades sinó, sobretot, solucions globals de gestió operativa, tal com s’ha indicat prèviament.

 

Visió de futur:

En cas que els resultats de la prova siguin satisfactoris, es vol plantejar, a mitjà termini, la incorporació de paviments generadors en els processos de renovació de paviment de la ciutat.

VEURE TOTA LA INFORMACIÓ

manifest

calendari

adhesions

  material    

  notícies